TAWANY HVP

FA EL SHAWAN x TASMIN HVP (*JJ SENOR MAGNUM)

Criador:HARAS VILA DOS PINHEIROS
Expositor:HARAS VILA DOS PINHEIROS
Apresentador: