TAWANY HVP

FA EL SHAWAN x TASMIN HVP X JJ SENOR MAGNUM

Criador: HARAS VILA DOS PINHEIROS
Expositor: HARAS VILA DOS PINHEIROS