RFI NINA

BAROLO CAROL x RFI NORAH ALMAKTUB (RFI MAKTUB)

Criador: HARAS SANTO ANTONIO DA BELA VISTA
Expositor: HARAS SANTO ANTONIO DA BELA VISTA
Apresentador: SANDRO PINHA